Browsing: ตรวจสภาพรถ

การดูแล บำรุงรักษารถยนต์

การบำรุงรักษารถว่าควรทำอะไรบ้าง ซึ่งระยะเวลาและระยะทางในการ ตรวจเช็ครถยนต์ อาจแตกต่างกันตามสภาพรถ การใช้งาน การดูแลรักษาเครื่องยนต์, ระบบจุดระเบิด, แบตเตอร์

การดูแล บำรุงรักษารถยนต์

การบำรุงรักษารถว่าควรทำอะไรบ้าง ซึ่งระยะเวลาและระยะทางในการ ตรวจเช็ครถยนต์ อาจแตกต่างกันตามสภาพรถ การใช้งาน การดูแลรักษาเครื่องยนต์, ระบบจุดระเบิด, แบตเตอร์

หม้อน้ำรถยนต์

การเช็กและล้างหม้อน้ำรถยนต์ สามารถทำเองได้ ไม่ยากอย่างที่คิด มีผลต่อประสิทธิภาพในการระบายความร้อน การกัดกร่อน หากน้ำสกปรกเท่าไรก็ยิ่งระบายความร้อนได้ไม่ดี